Formulari de contacte per exposar un cas al Síndic de Greuges

S'enviarà una còpia del formulari automáticament a la Sindicatura de Greuges i a l'adreça que s'hagi indicat en el camp "Correu electrònic" quan es marqui el botó [Envia] al final de la pàgina.
Un missatge de correu electrònic s'enviarà tan aviat com s'hagi registrat l'assumpte a la Sindicatura de Greuges.

Nom i dades de contacte

Nom i cognoms

Es demana la identificació de la persona que contacta amb la Sindicatura de Greuges perquè no es poden admetre a tràmit casos presentats anònimament. La identitat de la persona o les persones interessades en tots els casos es guardarà i protegirà en qualsevol del les actuacions de la Sindicatura de Greuges.

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Confirmació del correu electrònic

Col·lectiu

Tipus d'assumpte

(*) Per a aquests assumptes, des de la Sindicatura us podrian demanar la presentació de l'assumpte amb un document signat a mà i escanejat o signat electrònicament si no s'ha inclòs a la documentació adjunta amb el formulari.

Exposa

Sol·licita entrevista?

 

Documentació

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en el fitxer Sindicatura de Greuges gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió de les queixes, observacions, suggeriments i altres qüestions vinculades a les funcions del Síndic de Greuges. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és el responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Sindicatura de Greuges, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.