La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 84 dels Estatuts de la UIB.