Presentació sol·licituds

Qui es pot dirigir a la Sindicatura

Qualsevol membre de la comunitat universitària es pot adreçar a la Sindicatura de Greuges per presentar queixes, observacions, suggeriments, consultes, etc. L'actuació de la Sindicatura de Greuges s'ha d'entendre com el recurs al qual es pot acudir quan els procediments ordinaris per resoldre els problemes s'hagin exhaurit.

No són admesos a tràmit aquells casos que no compleixen els requisits següents:

  • Mancança manifesta de fonament.
  • Queixes anònimes.
  • Casos que estan pendents d’un procediment administratiu o d’un procés judicial.

Com contactar

Per escrit:

A través del Registre de la Sindicatura de Greuges o del Registre General de la UIB, per correu ordinari, per correu electrònic (sindic@uib.es), per Fax (971 17 30 69)

Formulari web sol·licitud de queixa

Formulario web solicitud de queja

MODEL DE SOL·LICITUD DE QUEIXA

Per telèfon:

971 17 25 41 / 971 17 24 84

Personalment:

A l’oficina de la Sindicatura de Greuges

Horari d'atenció al públic: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres

Informació addicional

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en el fitxer Sindicatura de Greuges gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió de les queixes, observacions, suggeriments i altres qüestions vinculades a les funcions del Síndic de Greuges. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és el responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Sindicatura de Greuges, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.