Ubicació

Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
a l’oficina de la Sindicatura de Greuges
(ubicada a la planta baixa de Son Lledó, situada enfront de la sala d'actes)
Campus universitari