Funció i objectius

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

El Síndic/a exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en el marc del que estableixen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

La Sindicatura de Greuges és un òrgan de mediació que permet que les interrelacions entre les distintes persones i els estaments es desenvolupin en el respecte als drets i deures de cadascun, per tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i les finalitats que vol assolir la Universitat.

Les actuacions que es duen a terme a la Sindicatura de Greuges són les següents:

  • Consulta: té com objectiu d’orientar i informar els membres de la nostra comunitat universitària sobre aspectes relatius a la gestió i activitats derivades, reclamacions i problemes associats.
  • Intervenció: actuacions que es resolen mitjançant gestions amb les persones o els òrgans competents de la Universitat, amb l’objectiu de donar una solució ràpida al problema plantejat.
  • Mediació: es realitza quan un membre o un col·lectiu de la comunitat universitària demana expressament l’actuació del Síndic/a com a mediador, per tal de trobar una fórmula que permeti la solució d’un conflicte entre parts.
  • Queixes: comporten l’obertura d’un expedient i obliguen a actuar per escrit per demanar informes o fins i tot per sol·licitar dictàmens, i que culminen amb suggeriments i recomanacions a les autoritats acadèmiques corresponents.
  • Registre de fets: quan la persona interessada assabenta la Síndica d’una informació o uns fets, amb la intenció de deixar-ne constància, sense que se’n derivi, en principi, cap actuació.
  • Actuacions d’ofici: es realitzen per iniciativa pròpia del Síndic/a enfront de problemes o actuacions que es donen de forma reiterada a la institució universitària o en altres institucions d’àmbit estatal o autonòmic i que suposen un greuge o indefensió per als membres de la comunitat universitària.

Com a conseqüència de les actuacions efectuades i si es considera oportú, la Síndica pot emetre recomanacions i suggeriments, que poden ser orals o escrits, i que s’adrecen a la instància competent. En tots els casos, sempre queda constància per escrit de les gestions realitzades, així com del resultat a què s’ha arribat.

El seu règim jurídic és definit a l'article 81 dels Estatuts de la UIB. Les funcions i atribucions del Síndic/a de Greuges estan recollides al Reglament de funcionament de la Sindicatura, segons la modificació feta a la RESOLUCIÓ del Rectorat 9439 del dia 24 de maig de 2010 per la qual es fan publicar els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears de la Normativa General.